Algemene voorwaarden Praktijk Nlp Amsterdam, gevestigd op de Spaarndamseweg 662, 2022 EE te Haarlem, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 34330340

Artikel 1 | Geldigheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn aangegaan met Praktijk Nlp Amsterdam. Een overeenkomst heeft betrekking op het verrichten van een dienst in het kader van de complementaire zorg, maar ook op de verkoop van producten in het kader van deze complementaire zorg.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die door Praktijk Nlp Amsterdam zijn gedaan, ongeacht of dit heeft geleid tot een overeenkomst.
1.3 In deze voorwaarden wordt Praktijk Nlp Amsterdam als opdrachtnemer betiteld, terwijl de andere partij, de klant, verder wordt betiteld als opdrachtgever. Een opdrachtgever kan een natuurlijk of een rechtspersoon zijn.
1.4 De algemene of leveringsvoorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.
1.5 De opdracht tot het verrichten van een complementaire zorg behandeling dan wel de bestelling van producten door de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden. Bijzondere van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 | Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2 Mondelinge aanbiedingen door Praktijk Nlp Amsterdam of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.
2.3 Tenzij anders is overeengekomen is Praktijk Nlp Amsterdam gehouden zijn aanbiedingen gedurende 14 dagen gestand te doen.

Artikel 3 | Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met het personeel van Praktijk Nlp Amsterdam binden de laatste niet, voor zover ze door de eigenaar van Praktijk Nlp Amsterdam niet schriftelijk zijn bevestigd. Als personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben, of door Praktijk Nlp Amsterdam ingehuurd personeel van derden of door zzp-ers.

Artikel 4 | Overeenkomst

4.1 De overeenkomst tot het verrichten van complementaire zorg of de verkoop van producten in het kader van deze zorg wordt eerst bindend door Praktijk Nlp Amsterdam zijn schriftelijke bevestiging. Deze schriftelijke bevestiging (behandelovereenkomst of opdrachtbevestiging tot levering van producten) kan via de mail gestuurd worden of geprint via de post.
4.2 Elke met Praktijk Nlp Amsterdam aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat de opdrachtgever van voldoende kredietwaardigheid zal blijken te zijn. Deze beoordeling geschiedt uitsluitend door Praktijk Nlp Amsterdam. Opdrachtgever zal toestaan dat Praktijk Nlp Amsterdam zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.
4.3 Gegevens en/of informatie die Praktijk Nlp Amsterdam ter beschikking stelt aan de opdrachtgever, zoals werkprogramma’s, trainingen en materialen voor meditatie, onderwijs en massage e.d. alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Praktijk Nlp Amsterdam, zijn voor Praktijk Nlp Amsterdam niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat bovengenoemde materialen noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 5 | Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden

5.1 Praktijk Nlp Amsterdam aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
5.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Praktijk Nlp Amsterdam onverlet.
5.3 Algemene voorwaarden worden slechts door Praktijk Nlp Amsterdam aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 6 | Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Op alle door Praktijk Nlp Amsterdam verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen en teksten behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Praktijk Nlp Amsterdam.
6.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, teksten en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Praktijk Nlp Amsterdam en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van Praktijk Nlp Amsterdam om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 7 | Verplichtingen van Praktijk Nlp Amsterdam

7.1 Praktijk Nlp Amsterdam is verplicht zich de complementaire zorgtaken naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Deze bepalingen worden schriftelijk vastgelegd in de behandelovereenkomst.
7.2 Praktijk Nlp Amsterdam zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, richtlijnen van de vakgroepen/beroepsorganisaties en de wetgever uitvoeren.
7.3 Praktijk Nlp Amsterdam behandelt alle gegevens van de opdrachtgever conform de richtlijnen zoals die zijn opgenomen in de AVG., de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
7.4 Praktijk Nlp Amsterdam zal alle informatie en de inhoud van gevoerde gesprekken onder de geheimhoudingsplicht bewaren. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Praktijk Nlp Amsterdam verplicht is genoemde vertrouwelijke informatie aan de wetgever of zijn/haar gevolmachtigde te verstrekken. 

Artikel 8 | Verplichtingen van de opdrachtgever

8.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Praktijk Nlp Amsterdam tijdig kan beschikken;
a. Over de voor de opzet van het werk benodigde (medische) gegevens en indien nodig ook over de medische toestemming van een daartoe bevoegd persoon die ingeschreven is in het BIG-register. Mocht overleg met Praktijk Nlp Amsterdam noodzakelijk of gewenst zijn, dan kan er met toestemming van de opdrachtgever overleg gevoerd worden met de BIG geregistreerde deskundige.
b. Over de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd, indien overeengekomen is dat de behandelingen op de locatie van de opdrachtgever uitgevoerd worden.
c. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer van producten en andere benodigdheden.
d. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichting, verwarming, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie moeten binnen 25 meter aanwezig zijn.
e. Over de mogelijkheid om gebruik te mogen maken van een beveiligd wifi netwerk.
8.2 Praktijk Nlp Amsterdam stelt als voorwaarde voor behandeling dat de opdrachtgever al zijn medische klachten, problemen en vragen voorlegt aan de (huis)arts en /of specialist, en tevens de diagnose en de daarmee verbonden medisch advies van de arts volgt. Ook als dit betekent dat de arts adviseert de behandelingen bij Praktijk Nlp Amsterdam te stoppen. Praktijk Nlp Amsterdam respecteert en handelt altijd volgens de medische voorschriften van (huis)artsen. Praktijk Nlp Amsterdam stelt geen medische diagnoses.
8.3 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektriciteit, ter beschikking te stellen, indien de behandelingen plaats vinden op de locatie van de opdrachtgever.
8.4 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van de overeenkomst aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
8.5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Praktijk Nlp Amsterdam voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
8.6 Indien de opdrachtgever verhinderd is voor een afspraak dan dient hij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk (in te vullen door de complementair therapeut) uur voor aanvang van de afspraak, deze af te melden bij Praktijk Nlp Amsterdam door middel van telefoon of via email. Indien de opdrachtgever dit verzuimt, zal Praktijk Nlp Amsterdam het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling in rekening brengen.
8.7 De opdrachtgever dient Praktijk Nlp Amsterdam van alle gegevens, waarvan de wetgever heeft bepaald dat genoemde gegevens noodzakelijk zijn -  te voorzien.

Artikel 9 | Uitbesteding werk aan derden

Opdrachtgever geeft Praktijk Nlp Amsterdam toestemming om voor de uitvoering van de opdracht de hulp en deskundigheid van derden in te mogen schakelen. Praktijk Nlp Amsterdam beoordeelt per situatie of dit noodzakelijk is en licht deze keuze altijd toe aan de opdrachtgever voordat de stap wordt gezet om de externe deskundige te raadplegen. Indien de opdrachtgever dit niet wenst, dan zal dat gerespecteerd worden en de gewenste deskundige niet geraadpleegd worden.

Artikel 10 | Prijzen

10.1 Indien na het tijdstip van acceptatie van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen.
10.2 Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend.
10.3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

Artikel 11 | Materialen

11.1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de producten de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
11.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Ondergeschikte veranderingen (bv. kleine modelveranderingen) van of aan de door Praktijk Nlp Amsterdam doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 12 | Meer en minderwerk

12.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
12.2 Tijdens complementaire zorg behandelingen, mondeling of schriftelijk opgedragen extra werkzaamheden door de opdrachtgever komen voor verrekening in aanmerking. Dit betreffen werkzaamheden die niet in de (behandel)overeenkomst opgenomen waren.
12.3 Door Praktijk Nlp Amsterdam te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 13 | Annuleren

13.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de producten weigert af te nemen, is hij verplicht de door Praktijk Nlp Amsterdam reeds aangeschafte materialen en/of gewerkte uren in verband met het voorbereiden van de opdracht, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Praktijk Nlp Amsterdam gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde.
13.2 Opdrachtgever zal eveneens aan Praktijk Nlp Amsterdam als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Praktijk Nlp Amsterdam te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de producten.
13.3 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Praktijk Nlp Amsterdam zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
13.4 Het al of niet verlenen van subsidie, vergoedingen of andere vormen van compensatie of financiering zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij tussen opdrachtgever en Praktijk Nlp Amsterdam schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 | Opleveringstermijnen

14.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Praktijk Nlp Amsterdam schriftelijk in gebreke te stellen.
14.2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Praktijk Nlp Amsterdam geen beletselen zijn de uitvoering van de opdracht tot het verrichten van complementaire zorg behandelingen ter hand te nemen.
14.3 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 15 | Reclame

15.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Praktijk Nlp Amsterdam terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Deze bepaling is ook van toepassing op de verrichte behandelingen in het kader van de complementaire zorg, zoals deze omschreven zijn in de behandelovereenkomst.
15.2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering of behandeling Praktijk Nlp Amsterdam wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of de dienst is afgenomen, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
15.3 Praktijk Nlp Amsterdam dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
15.4 Indien de reclame naar het oordeel van Praktijk Nlp Amsterdam juist is, zal Praktijk Nlp Amsterdam hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen en diensten, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen.

Artikel 16 | Aansprakelijkheid

16.1 Praktijk Nlp Amsterdam is niet aansprakelijk voor de kosten, schades en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische, chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
d. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
16.2 Praktijk Nlp Amsterdam is aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat zijn verzekering dekt voor de geleverde diensten zoals deze overeengekomen zijn in de behandelovereenkomst – dan wel tot maximaal de factuurwaarde voor schade aan materieel en goederen. De wettelijke aansprakelijkheid is alleen van toepassing voor zover ontstaan door schuld van Praktijk Nlp Amsterdam of van hen, die door Praktijk Nlp Amsterdam te werk zijn gesteld op de aan Praktijk Nlp Amsterdam opgedragen werk(en).
16.3 Door opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend. Praktijk Nlp Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan door een verkeerde interpretatie hiervan door opdrachtgever.
16.4 Praktijk Nlp Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Praktijk Nlp Amsterdam is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke en of psychische aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of bepaalde vormen van vrijetijdsbesteding.
16.5 Elke deelname aan een behandeling, cursus of workshop is voor eigen risico van de opdrachtgever.
16.6 Praktijk Nlp Amsterdam is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 17 | Overmacht

17.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Praktijk Nlp Amsterdam of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Praktijk Nlp Amsterdam, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Praktijk Nlp Amsterdam, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Praktijk Nlp Amsterdam overmacht op, die Praktijk Nlp Amsterdam ontheft van zijn verplichting tot levering van producten c.q. uitvoering van de behandelingen, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
17.2 Praktijk Nlp Amsterdam is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, geheel te zijner eigen beoordeling, om of de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 18 | Eigendomsvoorbehoud

18.1 Zolang Praktijk Nlp Amsterdam geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van complementaire zorg behandelingen of de verkoop van producten (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Praktijk Nlp Amsterdam.
18.2 Praktijk Nlp Amsterdam heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
18.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 19 | Wanprestatie en ontbinding

19.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Praktijk Nlp Amsterdam ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
19.2 De in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten heeft Praktijk Nlp Amsterdam eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Praktijk Nlp Amsterdam op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 20 | Betaling

20.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de betalingscondities: Goederen en diensten worden gefactureerd en dienen voor of uiterlijk op de dag van aanvang op de rekening van opdrachtnemer te zijn bijgeschreven, of contant na afloop te worden voldaan.
20.2 Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente alsmede van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, zoals deze hierna zijn omschreven, en wordt daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering.
20.3 De opdrachtgever zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van de bovengenoemde termijn van zeven dagen na factuurdatum, zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist.
20.4 Bij overschrijding van de voormelde betalingstermijn van zeven dagen is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend.
20.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke opdrachtnemer moet maken in verband met niet nakoming/tekortkoming van de opdrachtgever zijn voor rekening van laatstgenoemde.
20.6 In geval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 10% van het in te vorderen bedrag met een minimum van 97,50 euro bedragen.
20.7 Opdrachtnemer is gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen, indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
20.8 Opdrachtnemer is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft opdrachtnemer het recht door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van opdrachtnemer tot vergoeding van onkosten en winstderving.

Artikel 21 | Geschillen

21.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Praktijk Nlp Amsterdam, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.
21.2 De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat echter het recht van Praktijk Nlp Amsterdam onverlet, om een geschil voor te leggen aan de geschillencommissie in het kader van de wet Wkkgz. Jeugdzorg opnemen.
21.3 De Nationale ombudsman behandelt klachten over jeugdzorg, als er sprake is van hulpverlening in een zogenaamd gedwongen kader zoals bij een ondertoezichtstelling die uitgesproken is door een rechtbank. Praktijk Nlp Amsterdam heeft het recht om een geschil in het kader van de verrichte complementaire zorg voor te leggen aan de Nationale ombudsman. Bij klachten voor vrijwillige jeugdzorg kan de Praktijk Nlp Amsterdam zich richten tot het AKJ vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

Ervaringen van mijn klanten

Na lang wikken en wegen besloot ik hulp te zoeken voor mijn onzekerheden. We hebben leuke, interessante, indringende en diepe gesprekken gehad waarbij er dingen gezegd konden worden die ik alleen maar had gedacht. Vol vertrouwen heb ik het traject vandaag afgerond en zie met een open blik mijn vrije toekomst tegemoet. Dank voor je hulp.

J

Beste Caty, Ik heb erg veel geleerd door de fijne gesprekken die wij hebben gevoerd. Mijn omgeving merkt ook een verandering en vooral een ontwikkeling in mij. Ik ben daar erg content mee en gebruik echt dingen die jij me hebt geleerd!!! (dus bedankt). De twee belangrijkste lessen zijn: het aangeven van mijn grenzen en, de reden waarom ik in eerste instantie bij je kwam, mij te laten horen. Omdat de ergste emotie eruit was heb ik in een open gesprek met mijn werkgever aan kunnen geven waar ik tegenaan liep en vooral wat ik wilde en nodig had. Dat heeft mij veel positieve energie opgeleverd en ik heb nu weer in mijn huidige baan nieuwe uitdagingen gevonden. Dus ook daarvoor ontzettend bedankt! Mijn vader zei ook dat ik vele malen zelfverzekerder ben geworden.

NN

Caty, Ik wou je nog hartelijk bedanken voor de sessie die ik van jou mocht krijgen. Het “probleem” waarvoor ik bij jou kwam bestaat nog wel maar ik zie het niet meer als een probleem, maar als een uitdaging om er mee om te gaan. Ik sta van mezelf te kijken dat ik dat ben en kan. Dat zou me vroeger nooit zijn gelukt. Nogmaals hartelijk bedankt en ik hoop dat velen deze stap durven maken.

Beppie Baas

Onze tijd samen voelde als een Oasis in een grote Oceaan. De sessies brachten me in contact met mijn innerlijke krachten en al lang vergeten spirituele gevoelens. NLP heeft mij ondersteund in mijn zoektocht naar een betere en tevreden mensen te kunnen zijn. Het feit dat je ook zo goed naar me kon luisteren en begrijpen heeft me geholpen om de moeilijkheden rondom mijn werk te verzachten. Het was een prachtige reis terug naar mezelf geweest, om mijn onbewust en angsten te herkennen, en een plek te geven. Dank je wel."

Rosie / Amsterdam

Na een erg stressvolle tijd bleef ik met flinke nekklachten zitten. Behandeling bij de fysiotherapeut, manueel therapeut, pijnbestrijding via de huisarts ten spijt, mijn nek bleef pijnlijk. Tot ik een aantal sessies bij Caty had gevolgd. Terwijl ik geneigd ben alles met mijn hoofd op te lossen, benadert de NLP techniek mijn lichaam en gevoel en brengt ontspanning. De heel vriendelijke en rustige benadering van de coach was ontspannen en vertrouwd. Mijn nekpijn is over.

H. te Amsterdam

Ik vond het heel prettig om bij Caty te komen, in een voor mij moeilijke periode. Mede door deze gesprekken kon ik een voor mij hele moeilijke en belangrijke beslissing nemen in mijn leven. Ze maakte dat ik me op mijn gemak voelde bij haar en dat ik ‘dichter’ bij mezelf kwam, wat nodig was om die moeilijke beslissing te nemen. Ze stimuleerde me, maar pushte niet en stelde vragen die mij tot denken en juist voelen hebben gezet. Bedankt!"

Anne Touring

Ik heb ruim driekwart jaar mogen genieten van de liefdevolle begeleiding van Caty. In eerste instantie was ik terughoudend met het delen van mijn pijn, ik was bang niet serieus genomen te worden. Het kind in mij was serieus bang om gekwetst te worden en had zich diep verstopt achter een muur van wantrouwen. Maar zij vond een weg, en ik dus ook! Contact maken met de pijn zorgde ervoor dat ik zaken weer door een ander perspectief kon zien en stappen te maken die ik nooit meer voor mogelijk had gehouden. Iedere dag moet ik mezelf er nog even aan herinneren dat daar ik was ik niet meer ben. Ongelukkig en afgesloten. Ik heb beter kunnen verwoorden waar ik bang voor ben, afwijzing, en ook gezien dat dat menselijk is en dat iets is wat ik zelf kan oplossen, niet perse iets wat een ander gaat oplossen. Nog steeds is het een weg maar wel een die ik met meer vertrouwen kan bewandelen. Verstoppen voor het leven brengt je nergens. Meer omarmen van alle aspecten, ook de pijn, brengt je overal, zelfs naar Spanje waar ik nu tijdelijk woon.

Eelke

Ik ben Caty heel dankbaar dat ze me geholpen heeft dichter bij mijn gevoel te komen en uit mijn hoofd te blijven (zoals dat zo mooi heet). Ik ben weer in staat om op mezelf te vertrouwen en de belemmerende gedachtes naast me neer te leggen. Dat ging niet zonder slag of stoot, maar Caty heeft een heel arsenaal aan oefeningen waarmee ze me heeft geholpen in te zien wat er binnenin gebeurt. Daarnaast heeft ze ook tal van hulpmiddelen om daar dan weer wat mee te doen.

Mark, Haarlem

Je hebt mij geholpen met weer zelfvertrouwen te krijgen en te geloven in mijn eigen kracht. Goede gesprekken gehad en met enkele NLP oefeningen weer rust te krijgen in mijn lijf. Bedankt,je hebt mij echt geholpen in een heftige tijd.

Ellen